A Jobline Állásposta nyereményjáték játékszabályzata

szerző: Jobline
2017 augusztus 27.

„Állíts be Álláspostát és nyerj!”

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a HVG Kiadó Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 14.) által üzemeltetett, www.jobline.hu/nyeremenyjatek weboldalon elérhető „Állíts be Álláspostát és nyerj!”Elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. A Játék szervezője és lebonyolítója a HVG Kiadó Zrt. (továbbiakban: Szervező). A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Szervező által szervezett promóciós nyereményjátékban (továbbiakban: ”Játék”) kizárólag azon 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy (továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a játék időtartama alatt legalább egy "Álláspostát" azaz e-mailes állás értesítőt beállít a www.jobline.hu/nyeremenyjatek aloldalon, és aktív Jobline.hu profillal rendelkezik és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • · a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • · egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. Egy játékos egy érvényes e-mail címmel regisztrálhat.

2. A Játék leírása

A Játék ideje alatt a www.jobline.hu/nyeremenyjatek-ra érkező látogatóknak lehetőségük van részt venni a Játékban abban az esetben, ha a Játék során elkészítik Álláspostájukat, és aktiválják azt.

A Játékban azok vehetnek részt, akik

  • nevük és e-mail címük megadásával beregisztráltak a játékba,
  • minimum két részletet megadnak az őket érdeklő állásokkal, Álláspostával kapcsolatban
  • elfogadták a Játék szabályzatát,
  • elküldik regisztrációjukat, vagy elmentik új Álláspostájukat

3. A Játék időtartama

A Játék 2017. szeptember 4. és 2017. november 30. között zajlik. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező Állásposták a sorsoláson nem vesznek részt, illetve azok sem, amelyeket nem a fent megadott aloldalon hoztak létre.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges.

5. Nyeremények

A Játék nyereményei:

  • 1 darab Samsung S7 Edge mobiltelefon (32 GB)
  • 1 db off-road vezetés utalvány 1 fő részére
  • 1 db day-spa utalvány 1 fő részére
  • hetente HVG Könyvcsomag és HVG Extra magazin csomag

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

6. Sorsolások

A sorsolások a Szervező székhelyén a Montevideo u. 14-ben kerülnek megrendezésre, egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal. A heti HVG könyv és magazin csomag nyereményeket, a promóció időtartama alatt mindig hétfőn 15.00-kor sorsolják, az előző heti játékosok részvételével. 1 nyertes, és 2 pótnyertes kerül kisorsolásra minden alkalommal. Első alkalom: 2017. szeptember 11. 15.00 óra.

 

A fődíjak sorsolása 2017.december 8-án 15 órakor történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt. A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 2 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál.

A heti nyertes Játékosok a fődíj sorsolásban is részt vesznek. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást, vagy Jobline.hu profiljának aktivitását a sorsolás előtt visszavonja. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az e-mail értesítés kiküldését követően 5 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesítjük. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervező-t semmilyen felelősség nem terheli. A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti vagy kézbesítteti a nyertesnek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása, amelyet a nyereményről szóló válasz e-mailben tehet meg a Nyertes. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza. A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervező-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

9. Adatkezelés

Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul. A Szervező a nyertes Játékos(ok) nevét a sorsolást követő 14 napig a www.jobline.hu magazin oldalain, és a jobline.hu Facebook oldalán kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé teszi.

A Szervező a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készít, és a nyertes (Játékos(ok) képmását, hangját rögzíti, és kizárólag a Játékkal a sorsolást követő 30 napig nyilvánosságra hozza.

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal 6 (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

11. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a weboldalon.

 

 

Amennyiben kérdésed van a játékkal kapcsolatban írj a [email protected] e-mail címre vagy a Facebook oldalunkra.

Ajánlom e-mailben Megosztom linkedinen