Jobline Állásposta nyereményjáték játékszabályzata

szerző: Jobline
2018 június 19.

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a HVG Kiadó Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 14.) által üzemeltetett, https://jobline.hu/kampany/allasposta_2018_1 weboldalon elérhető „Milyen állás érdekel?” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. A Játék szervezője és lebonyolítója a HVG Kiadó Zrt. (továbbiakban: Szervező). A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

Általános szerződési feltételek - Felhasználók részére

Üdvözöljük a HVG Kiadó Zrt. (továbbiakban: HVG) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.jobline.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy az Adatkezelési Tájékoztatóra mutató hivatkozáson keresztül.

A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elismeri, hogy

a HVG megfelelően tájékoztatta az Adatkezelési Tájékoztatójának elérhetőségéről, és

az Adatkezelési Tájékoztatót a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételét megelőzően elolvasta, az abban foglaltakat megértette.

A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztató szerint hozzájárulás jogalap alapján kezelt személyes adatai kezeléséhez.

A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elismeri, hogy

a HVG megfelelően tájékoztatta az Adatkezelési Tájékoztatójának elérhetőségéről, és

az Adatkezelési Tájékoztatót a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételét megelőzően elolvasta, az abban foglaltakat megértette.

A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztató szerint hozzájárulás jogalap alapján kezelt személyes adatai kezeléséhez.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat HVG nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

 

1. A Szolgáltató adatai

Név:      HVG Kiadó ZRt.

Székhely:            1037 Budapest, Montevideo utca 14.

Képviselő neve:               Szauer Péter

Cégjegyzékszám:            01-10-041172

Bejegyző Bíróság neve:                Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:           10226353-2-41.

Számlavezető pénzintézet:        ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

Számlaszám:      11600006-00000000-76695759

E-mail cím:          [email protected]

Telefonszám:    (06 1) 436-2031

Fax:       (06 1) 436-2089

2. Felhasználási feltételek

2.1. FELELŐSSÉG

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy HVG nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

HVG kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, HVG ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a HVG jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a HVG jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért HVG nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a HVG- nek. Ha a HVG jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

HVG és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a HVG törli a Felhasználó regisztrációját.

 

2.2. SZERZŐI JOGOK

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. HVG a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a HVG előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a HVG előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a HVG előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A HVG fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.jobline.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a HVG által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a HVG adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a HVG külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a HVG által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a HVG adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a HVG a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A honlapon nyújtott szolgáltatás

3.1. REGISZTRÁCIÓ

A Honlap tartalmának jelentős része – így a Honlapon meghirdetett álláshirdetések (a továbbiakban: „Álláshirdetés”) közötti böngészésre – elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a Honlapon keresztül – a konkrét Álláshirdetésre – történő jelentkezés azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötött. A Honlapra való regisztrációval, a Felhasználó egyúttal érvényes regisztrációval fog rendelkezni a www.hvg.hu, a www.adozona.hu és a www.eduline.hu oldalakon. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik már érvényes regisztrációval a megjelölt oldalak valamelyikén, úgy nem szükséges a Honlapra regisztrálni, lehetősége van a korábban létrehozott profilja segítségével belépni a Honlapra.

Felhasználó regisztrálni az alábbi módokon tud:

REGISZTRÁCIÓ A HONLAPON

A Honlapra történő regisztráció egyik módja a Honlap által biztosított regisztrációs felület használata. Felhasználó regisztrálni email címe, valamint az általa választott jelszó megadását követően a Honlap jobb felső sarkában megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően tud.

A regisztrációhoz a Felhasználónak továbbá el kell fogadnia, a HVG jelen ÁSZF-jét valamint az Adatkezelési Tájékoztatóját. Felhasználó a regisztráció során nyilatkozhat a direkt marketing célú megkeresésekkel kapcsolatban, azonban ez nem feltétele a regisztrációnak.

Felhasználónak a Honlapon történő regisztráció során lehetősége van továbbá Linkedin, Facbook valamint Google + felhasználói fiókja segítségével regisztrálni, bejelentkezni a Honlapra. A fent meghatározott felhasználói fiókokkal való regisztráció során, a HVG a Szolgáltatók felé, a Felhasználókra vonatkozó adatokat nem továbbít.

A regisztráció sikeréről a HVG e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapra történő látogatást követően nem regisztrált, úgy lehetősége van a regisztrációra egy adott Álláshirdetésre történő jelentkezés során is. Ebben az esetben a konkrét Álláshirdetésre való jelentkezéskor, egy, a Honlapon felugró ablakban van lehetősége regisztrálni a fent meghatározott módon.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a HVG- t. Amennyiben a Felhasználó jelszavát elfelejtette, lehetősége van a HVG-tól új jelszót igényelni a bejelentkezési felület „új jelszót kérek” menüpontjára kattintva.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

REGISZTRÁCIÓ A „CLIK URL” SZOLGÁLTATÁS SORÁN.

Az ún. „Click Url ” szolgáltatás igénybevételekor a Felhasználó az álláshirdetésben található linkre kattintást követően, az adott állást meghirdető (a továbbiakban: „Álláshirdető”) oldalán keresztül jelentkezik az adott állásra. Felhasználónak azonban ilyenkor is van lehetősége regisztrációra: a linkre való kattintást követően egy felugró „pop-up„ ablakban, e-mail címének és választott jelszavának megadásával.

REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az [email protected] e-mail címre küldött üzenettel, illetve a Honlapon való bejelentkezést követően a „Vezérlőpult bal alsó sarkában található „Regisztráció törlése” feliratra kattintva. Az üzenet, illetve a kérelem megérkezését követően HVG köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.2. HONLAPON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

3.2.1. Böngészés az Álláshirdetések között

A Honlapon közzétett Álláshirdetések közötti böngészéshez regisztráció nem szükséges, azt a Felhasználó bármikor, ingyenesen megteheti.

3.2.2. Felhasználói profil kialakítása

A Honlapon történő regisztrációt, majd belépést követően, a „Vezérlőpult” oldalon, a Felhasználónak lehetősége van a Honlapon az alábbi adatokat megadnia, annak érdekében hogy személyes profilja teljesebb legyen, ezáltal az Álláshirdetők által könnyebben kereshető legyen:

1. Alap adatok menüpont

Név

Nem

Születési dátum

Telefonszám

Lakóhely

Fizetési igény

Az alapadatok körében Felhasználónak továbbá lehetősége van a Honlapra feltölteni az általa előzetesen elkészített önéletrajzát is doc, docx, vagy pdf formátumban, melynek kereshetőségéről a Felhasználó dönt. A kereshetőség tiltása esetén az Álláshirdetők csak a Felhasználó által megadott adatok között tudnak keresni.

A „Tovább” gombra kattintva illetve a Honlap bal oldali hasábjában található felületen a „Tapasztalatok” feliratra kattintva lehetősége van a Felhasználónak megadnia az általa korábban szerzett munkatapasztalatait.

2. Tapasztalatok menüpont:

Ebben a menüpontban a Felhasználónak lehetősége van a korábbi munkatapasztalatait, és korábbi munkáltatóinak adatait megadni, az alábbiak szerint:

Amennyiben pályakezdő,

Munkáltató cég nevét,

Pozíció megnevezését

Munkába állás kezdetét és végét

Amennyiben jelenleg is ott dolgozik

Betöltött munkakör szakterületét

Betöltött pozíció szintjét, valamint, a

Pozíció részletes bemutatását.

A felület alján található „+” ikonra kattintva lehetősége van a megadott adatokat elmenteni. A „Tovább” gombra kattintva, a Honlap a „Tanulmányok felületre navigálja a Felhasználót, ahol lehetősége van megadni tanulmányi hátterét, nyelvismereteit.

3.            Tanulmányok menüpont:

A Tanulmányok menüpont alatt, a Felhasználónak lehetősége van megadni tanulmányi hátterét, nyelvismereteit, az alábbiak szerint:

Tanulmányok:

Intézmény nevét

Képzés megnevezését

Képzés típusát

Végzettség fokát

Kezdés éve - végzés éve, illetve, hogy a

Tanulmányai még folyamatban van.

Nyelvismeretek:

Nyelv

Nyelvtudás szintje

Egyéb:

Amennyiben rendelkezik vezetői engedéllyel, azt itt a jelölő négyzet kipipálásával megadhatja.

3.2.3. Állásposta szolgáltatás

Az Állásposta szolgáltatás igénybe vételekor, a Felhasználónak lehetősége van beállítani az általa megadott szempontok – így például a szakterület, illetve munkakör – megadásával, hogy a Honlapra felkerülő Álláshirdetésekről a HVG értesítést küldjön a részére az általa megadott e-mail címre.

3.2.4. Egyéb szolgáltatások

A Vezérlőpult felületen a Felhasználó továbbá meg tudja tekinteni az elmentett állásainak listáját, az „Elmentett állásajánlataim„ menüpont alatt, valamint a „Jelentkezési naplóm” menüpont alatt, hogy mely állásokra jelentkezett.

3.3. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Felhasználónak a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, a saját fiókjában a „Vezérlőpult” felületen. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott elérhetőség, képesítés.

4. Jogérvényesítési lehetőségek

4.1. PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE, IDEJE, MÓDJA

Felhasználó a HVG tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 14.

Telefonszám:    06 (1) 436 2001

E-mail:  [email protected]

HVG a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a HVG a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

HVG a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

HVG a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a HVG az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a HVG egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

HVG a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén HVG az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

4.2. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben HVG és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita HVG-vel való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: [email protected]

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Bírósági eljárás kezdeményezése

5. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

HVG jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Ajánlom e-mailben Megosztom linkedinen